صورت های فلکی و روایت های اسطوره ای

                                   گیسوان برنیکه

                        

هر چند که صورت فلکی« گیسوی برنیکه Coma Berenices» کوچک و کم فروغ است و تا سال 1602 هنوز هم محدوده آن دقیقامشخص نشده بود، اما دارای اصالتباستانی و تاریخی است و نشان دهنده ی گیسوی ملکه ی مصر-برنیکه دوم- و همسر «آنتیوخوس دوم» است که در حدود سال های 221 تا 264 قبل از میلاد بر این سرزمین حکومت می کرد. در مورد صورت فلکی «گیسوان برنیکه» روایتی تاریخی نقل شده که از این قرار است:

در سال 243 ، زمانی که «آنتیوخوس دوم» تصمیم گرفت مسئولیت جنگی خطرناک را بر ضد سرزمین سوریه بر عهده بگیرد، همسر او برنیکه که دارای گیسوانی بسیار بلند و زیبا بود، در معبد ایزد بانو «آفرودیت» سوگند خورد تا اگر همسرش پیروزمندانه از این جنگ بازگردد، گیسوان زیبایش را بریده و به معبد بسپارد.

اتفاقا ً«آنتیوخوس دوم» در این جنگ پیروز شد و برنیکه به قولش عمل کرد. گیسوان مشهورش را قربانی کرد و در معبد گذاشت، اما صبح روز بعد گیسوان او ناپدید شده بود و این موضوع پادشاه و به ویژه ملکه را بسیار خشمگین ساخت.آنگاه پادشاه هم برای فرونشاندن آتش خشم برنیکه و هم برای پابرجا ماندن پرنس های معبد از از ستاره شناسی به نام «کانونConon» خواست که مدراکی برای پرواز گیسوان ملکه به آسمان ارائه دهد تا این جنجال خاموش شود و کانون خوشه ای از ستارگان را که تا قبل از آن به صورت فلکی « دم شیر» معروف بود،نشان داد و از آن لحظه به بعد این خوشه ی ستارگان به «گیسوان برنیکه» معروف شد.  

                          

  

                                                   ( برگرفته از پیک خبری ایرانیان (پیرایه یغمایی            

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید